Szkoła Promująca Zdrowie

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIEŚniadanie z klasą

Uczniowie w ramach akcji "Śniadanie z klasą" na przerwach przygotowywali zdrowe kanapki, również w ramach zajęć technicznych uczniowie przygotowywali zdrowe sałatki. 

Klasa 6B

Klasa 4A - kanapki

Klasa 4A - sałatki

Klasa 4B - kanapki

Klasa 4B - sałatki

Klasa 4C - kanapki

Klasa 4C - sałatki

Klasa 4D - kanapki

Klasa 4D - sałatkiStandardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.


Polski model Szkoły Promującej Zdrowie


W roku szkolnym 2016/2017 problemem priorytetowym do rozwiązania są nieprawidłowe relacje między uczniami w klasach.

Problem priorytetowy został wybrany na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rozmów z wychowawcami klas, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Oto wyniki badań:

 • 10% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że uczniowie w ich klasie nie są dla siebie życzliwi;
 • 8% zapytanych uczniów stwierdziło, że uczniowie w klasie dokuczają sobie;
 • 10% uczniów zauważa, że uczniowie w ich klasie nie starają się, aby nikt nie był pozostawiony na uboczu.
 • W znacznie mniejszym stopniu nauczyciele zaobserwowali powyższy problem.

  Jako główne przyczyny istnienia problemu zespół uznał:
 • Brak wśród uczniów umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji interpersonalnych;
 • Problemy wieku dojrzewania (klasy V- VI);
 • Problemy emocjonalne uczniów o różnym podłożu.
 • Brak spójnych działań rozwijających właściwe zachowania

  Rozwiązaniami dla usunięcia przyczyny problemu będą:
 • Realizacja na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami tematów przedstawionych na stronie Centrum Pozytywnej Edukacji: „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”;
 • Systematyczne spotkania zespołów wychowawczych klas w celu analizy sytuacji;
 • Podejmowanie wspólnych działań w klasach angażujących wszystkich uczniów i ich rodziców;
 • Omawianie problemu na zebraniach z rodzicami;
 • Współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
 • Opracowanie i realizacja projektu propagującego prawidłowe relacje między dziećmi;
 • Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami;
 • Organizowanie szkoleń dla nauczycieli, rodziców w zakresie budowania dobrych relacji.